Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho čiastočného, alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

Predávajúci nepreberá reklamovaný, alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Predávajúci na vlastné náklady zaistí spätnú dopravu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  predávajúceho. Spolu s uplatnenou reklamáciou je kupujúci povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci reklamáciu listom a počká na pokyny reklamačného oddelenia. Predávajúci zaistí spätnú dopravu.

Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie originál dokladu o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť poskytnuté plnenia, t.j. predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu vrátane poštovného a kupujúci vráti predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom a nepoškodenom obale. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu. Predávajúci prevezme tovar späť, a vráti kupujúcemu (na ním uvedený účet) najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (poštovné).  

Predávajúci prevezme tovar späť na svoje náklady. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy a tovar môže (avšak nie je to jeho povinnosť) zaslať kupujúci na adresu predávajúceho:

FORPLAST SYSTEMS s. r. o., Říčanská 1178, 763 12 Vizovice, Česká republika

V prípade vrátenia poškodeného, alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ). 

Kupujúci nie je oprávnený podľa bodu 9.1. tohto článku obchodných podmienok, t.j. bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

  • keď predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

  • ide o tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť

  • ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný alebo tovar čiastočne spotrebovaný). 

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote, alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.